Звіт

керівника ДНЗ № 8 «Зірочка»

перед колективом та громадськістю

за 2020/2021 н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».
Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.
Завдання звітування:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.
Дошкільний навчальний заклад № 8 «Зірочка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі ДНЗ), розташований за адресою: 72307, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гвардійська 26/1, телефон 8(0619) 49-01-41 E-mail: dnz8zirochka@gmail.com, розрахований на 12 груп з наповнюваністю 220 дітей.
Відповідно до вимог законодавства щодо наповнюваності груп у дошкільному навчальному закладі групи комплектуються за віковими ознаками.
На початок 2020/221 навчального року в дошкільному закладі функціонувало 10 груп з наповнюваністю 206 дітей дошкільного віку:
- 2 групи І молодшого віку (3-го року життя);
- 2 групи ІІ молодшого віку (4-го року життя);
- 2 групи середнього дошкільного віку (5-го року життя);
- 2 групи старшого дошкільного віку (6-го року життя);
- 1 група логопедична (5-й, 6-й р.ж.);
- 1 група інклюзивна (3-й, 4-й р.ж).
Режим роботи дошкільного навчального закладу відповідає вимогам законодавства та типу ДНЗ - 10,5 годин за п’ятиденним робочим тижнем з 7.00 до 17.30. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.
Адміністрацією дошкільного закладу дотримуються вимоги законодавства під час організації прийому дітей. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється протягом календарного року на підставі: заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
Для прийому дітей до групи компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної комісії, направлення місцевого органу управління освітою. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
Погоджений план роботи на навчальний рік та оздоровчий період, надавали право дошкільному навчальному закладу № 8 «Зірочка» здійснювати освітні послуги для населення в межах законодавства.
Освітній процес в дошкільному навчальному закладі здійснюється українською мовою.
Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
Для забезпечення освітнього процесу з дітьми у дошкільному навчальному закладі були створені необхідні умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:
· 10 групових приміщень;
· музична зала;
· фізкультурна зала;
· кабінет психолога;
· кабінет вчителя-логопеда;
· комп’ютерний клас;
· «художня майстерня»;
· медичний кабінет, ізолятор;
· прогулянкові майданчики для кожної вікової групи.
Всі приміщення відповідають санітарно - гігієнічним вимогам. На території закладу для кожної вікової групи є ігровий майданчик з тіньовим навісом з відповідним ігровим та розвивальним обладнанням.
Дошкільний навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
- Конституції України,
- Закону України «Про освіту»,
- Закону України «Про дошкільну освіту»,
- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,
- Закону України «Про охорону праці»
- Закону України «Про цівільну оборону»
- Закону України «Про дорожній рух»
- Закону України «Про відпустки»
- Закону України «Про мови»
- Базового компоненту дошкільної освіти України /нова редакція/, а також, відповідно власного Статуту.
- Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (Лист МОН № 1/9-411 від 30.07.2020 року)
Графіки роботи працівників складаються на навчальний рік за погодженням із головою профспілкового комітету первинної профспілкової організації ДНЗ. Видається відповідний наказ щодо затвердження графіку роботи та доводиться до членів колективу під особистий підпис працівника.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

Всього штатних посад - 52,32: педагогічних працівників - 27,12; технічний персонал (в тому числі медичний персонал) – 25, 20.
Всього працівників 51: з них жінок - 51; чоловіків - 0; пенсійного віку - 6; сумісників - 0; військовозобов’язаних - 5.
За штатним розписом передбачено забезпечення ДНЗ працівниками (крім педагогічних) 25,20 а саме: 1,5 сестер медичних старших; 1 завідувач господарства; 1 шеф-кухар; 2 кухаря; 1 комірник; 2 підсобних робітника; 1,3 помічників вихователя для дітей віком до трьох років, 11,9 помічників вихователів для дітей віком від трьох років; 1 каштелян; 2 двірника, 1,4 робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель, 1 прибиральник службових приміщень.
Фактично працівників (крім педагогічних) –25 (з них 1 у соціальній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 1 за контрактом проходження військової служби).
Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами. За штатним розписом передбачено 27,12 посад педагогічних працівників, а саме: 1 завідувач; 1 вихователь-методист; 1 практичний психолог; 1 вчитель-логопед; 1 асистент вихователя; 2,5 музичних керівника; 19,62 вихователів. Фактично педагогічних працівників – 26 (з них 1 педагог у соціальній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).
Якісний склад та освітній рівень педагогічних кадрів.
Освіта Кількість Відсоток
Диплом магістра 10 38,4%
Диплом спеціаліста 13 50,0 %
Диплом молодшого спеціаліста 3 11, 5 %
Склад педагогічних кадрів за стажем роботи:
Стаж Кількість Відсоток
до 3 років 4 15,3 %
до 10 років 5 19,2 %
до 20 років 6 23,0 %
20 та більше 11 42,3%
Якісний склад педагогічних працівників:
Кваліфікаційна категорія, тарифний розряд Кількість Відсоток
«Спеціаліст вищої категорії» 4 15,3 %
«Спеціаліст першої категорії» 3 11,5 %
«Спеціаліст другої категорії» 5 19,2 %
«Спеціаліст» 13 50,0 %
одинадцятий тарифний розряд 2 7,6 %
дев’ятий тарифний розряд 1 3,8 %
педагогічне звання «вихователь-методист» 2 7,6 %
Відсоток педагогічних працівників з вищою та першою кваліфікаційною категорією становить 27 %
Педагогічні працівники приймаються на роботу з урахуванням вимог
чинного законодавства. Прийняття на роботу в заклад дошкільної освіти оформляється наказом керівника за укладенням строкового договору.
Аналіз прийняття педагогічних кадрів до дошкільного навчального закладу за останні три роки свідчить:
2018 рік - 2 педагога
2019 рік - 2 педагога
2020 рік – 3 педагога
Кількість педагогічних працівників, прийнятих до ДНЗ за останні три роки становить 7 осіб (26,9 %).
Аналіз плинності педагогічних кадрів за останні три роки свідчить:
2018 рік - 8 педагогів з них:7 – за власним бажанням;1– за угодою сторін.
2019 рік - 2 педагога з них: 1 – за переведенням; 1 – за угодою сторін.
2020 рік – 7 педагога з них: 3 – за переведенням; 3 – за власним бажанням;
1 – за угодою сторін.
Кількість педагогічних працівників, звільнених із ДНЗ за останні три роки становить 17 осіб (65,38 %).
Зараз склад педагогічного колективу стабілізувався та оновився молодими педагогами.
Я як керівник закладу застосовую заходи до матеріального та морального заохочення до педагогічних працівників з метою підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної діяльності.
Преміювання працівників здійснюється на підставі наказу по дошкільному навчальному закладу, погодженого з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації.
Одним зі способів заохочення педагогів в дошкільному навчальному закладі № 8 є їх представлення до нагородження.
Кількість нагороджених грамотами та подяками за 2020-2021н.р. становить 23% (6 осіб).
В ДНЗ створені належні умови для педагогів щодо успішного розв`язання завдань розвитку, навчання і виховання дітей.
Протягом року дошкільний навчальний заклад реалізовував:
Ø інваріантну частину за Базовим компонентом дошкільної освіти у групах ДНЗ;
Ø варіативну частину за комплексною освітньою програмою "Світ дитинства" – групи дошкільного віку № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Ø варіативну частину за програмою розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років "Оберіг" – групи для дітей раннього віку № 2,4.
Педагогічний колектив користувався такими програмами:
Парціальними освітніми програмами:
- всі групи ДНЗ № 8 працювали, як доповнення до розділу програми «Фізичний розвиток» Денисенко Н.Ф. «Комплексна програма формування культури здоров`я дітей дошкільного віку «Малятко-здоров`ятко;
-«Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.;
-«Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот», програма та навчально-методичний посібник (авт. – Богуш А.М.);
-«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. – Лохвицька Л. В.);
-вокальний гурток «Калинонька». Програму розроблено творчою групою міста та затверджено науково-методичною радою;
- театральний гурток «Посмішка». Програму розроблено творчою групою міста та затверджено науково-методичною радою;
-пізнавальний гурток «Шахи». Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи «Мудрі шахи» (авт. – Семизорова В.В., Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.);
-гурток з ручної праці «Умілі ручки». Програму розроблено педагогами ДНЗ № 8 «Зірочка» та затверджено науково-методичною радою;
- театральна студія театру тіней «Зірочка». Програму розроблено педагогами ДНЗ № 8 «Зірочка» та затверджено педагогічною радою;
Корекційні програми – логопедична група № 3:
Ø "Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей дошкільного віку старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення" Трофіменко Л. І;
Ø "Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення" Рібцун Ю. В.
Навчальний план, був складений на основі Базового компонента та програми, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з - Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні.
- Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з ЗПР «Віконечко» інклюзивна група № 5.
- Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт».
Освітній процес у ДНЗ № 8 «Зірочка» здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності.
Згідно зі штатним розкладом, на виконання Законів «Про освіту», «Про охорону праці» у наказі по ДНЗ розроблено і запроваджено в дію посадові інструкції працівників. Якість виконання посадових інструкцій перебуває під постійним контролем керівництва, про що свідчить перспективний план внутрісадового контролю.
З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводився аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Аналіз якісного складу педагогічного колективу ДНЗ свідчить про зростання освітнього рівня педагогів. У порівнянні з 2019/2020 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу змінився. На належному рівні пройшли заходи по атестації та курсовій перепідготовці педагогів. До плану-прогнозу атестації у 2020/2021 н.р. внесено 7 (сім) педагогів (з них 1- завідувач), але у звязку зі звільненням вихователя Наргелавічус Т.Є., було атестовано – 6 (шість). Було заплановано 3 (три) засідання атестаційної комісії. Впродовж міжатестаційного періоду вивчалась робота вихователів: Саржан Т.В., Гончарової О.В., Давидової К.С., Вареца О.І. та керівника музичного Сидорової Т.В. Рейтинги педагогів, що атестувалися – на високому та достатньому рівнях. Помітне фахове зростання кожного педагога, про що свідчать атестаційні матеріали та якість проведених ними заходів. Конфліктних ситуацій за атестаційний період не виникало. Атестація пройшла в терміни чітко означені графіком.
За наслідками атестації педагогічних кадрів – 6 (п’ять) педагогів відповідають займаній посаді: 1 (один) відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист»; 2 (двом) присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 2 ( двоє) відповідають раніше встановленому одинадцятому тарифному розряду. Гласність атестації здійснювалася через оформлений у методичному кабінеті стенд «Атестаційний вісник», на якому розміщена певна інформація щодо ходу атестації: виписки із нормативних документів, графіки, списки.
Порушень по терміну проходження курсів не було. У 2020/2021 н.р. підвищили свою професійну компетентність на курсах підвищення кваліфікації при КЗ «ЗОІППО» ЗОР – 8 (вісім) педагогів, що говорить про стабільне зростання педагогічної майстерності, професіоналізму колективу, та, безумовно, впливає на якість освітнього процесу. Організовано інформування всіх педагогів щодо змісту матеріалів курсів на різних формах методичної роботи, які проводяться у закладі. Для педагогів дошкільного закладу створені умови для самоосвіти, підвищення професійного рівня.
Моніторинг професійної компетентності педагогів дошкільного закладу показав:
Освіта Кількість Відсоток
Активно-творчій 4 15,3%
Високий 4 15,3 %
Достатній 10 38,4%
Середній 8 30,7%
Низький 0 0%
Молоді спеціалісти 3 11, 5 %
У дошкільному закладі склався чудовий колектив педагогів, де поряд із педагогами, навченими життєвим досвідом, із глибоким володінням педагогічною мудрістю працюють молоді, але вже творчі, люблячі та віддані своїй справі. Аналіз рівня фахової кваліфікації педагогів свідчить про достатньо високий кадровий потенціал дошкільного закладу.
З метою надання педагогам-початківцям методичної допомоги у розв’язанні першочергових проблем, подоланні труднощів, із якими зустрічаються молоді вихователі, в нашому дошкільному закладі працює клуб молодих педагогів «Паросток». На початку навчального року, враховуючи побажання молодих педагогів та рівня їхньої компетентності, складається план засідань клубу молодого вихователя, а в кінці року проводиться анкетування на виявлення рівня професійної майстерності для педагогів, які відвідували клуб.
В дошкільному закладі прийняті такі форми, методи та прийоми роботи з молодими педагогами: анкетування, консультації, ділові ігри, круглі столи, інтернет-посиденьки, методичні рекомендації, відвідування та перегляд занять тощо. Кожному молодому вихователю допомагають досвідчені педагоги-наставники, які мають великий професійний рівень та досвід практичної роботи.
Адміністрація дошкільного закладу намагається створити доброзичливу атмосферу, надати методичну допомогу молодому спе­ціалісту.
Робота над методичними проблемами активізувала форми методичної підготовки кожного педагога, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями педагогів.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стиль керівництва дошкільного навчального закладу базований на гуманному ставленні до всіх учасників освітнього процесу та дієвий контроль, сприяли позитивній діяльності колективу в рішенні завдань дошкільного закладу.
Впродовж навчального року в дошкільному закладі використовувалися різні види контролю, а саме: комплексний, тематичний, оперативний, оглядовий, епізодичний, попереджувальний, підсумковий.
Було складено перспективний план проведення комплексного та тематичного контролю. У річному плані роботи дошкільного закладу відображені напрями контролю. Здійснення контролю відбувалося у вигляді вивчення документації, перегляду різних форм навчально-виховної роботи, анкетування, проведення співбесід з педагогами тощо. За результатами контролю оформлялися картки контролю, довідки, акти, інформації, в яких визначалися позитивні та негативні результати роботи персоналу. Надавалися рекомендації, контролювалося їх виконання.
Аналіз результатів контролю оприлюднювався на засіданнях педагогічної ради, на виробничих нарадах, на нарадах при завідувачі.
Контролем охоплені усі напрями і аспекти роботи дошкільного закладу.
Ключові питання, які знаходяться на постійному адміністративному контролі, це: охорона і зміцнення здоров’я дітей; стан освітнього процесу; якість організації харчування; дотримання вимог санітарного законодавства; результативність фінансово-господарської діяльності; охорона праці та дотримання техніки безпеки тощо.
Адміністрацією контролюються питання стану ведення ділової документації відповідальними особами.
Своєчасно здано статистичний звіт дошкільного закладу за формою 85-К.
У 2020/2021 навчальному році колектив дошкільного закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу контролювала стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються.
Діяльність закладу відбувалося у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.
Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів.
Протягом 2020/2021 навчального року педагоги закладу регулярно приймали участь в он-лайн міських методичних об’єднаннях, вебінарах.
Під час педагогічних рад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Перегляд он-лайн занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.
В продовж року я, як керівник прийняла участь у вебінарах, конференціях, конкурсах, що сприяло підвищенню мого професійного рівня:
- 11.09.2020 «Онлайн семінар «Вересневі зустрічі: науково –засади діяльності дошкільної ланки освіти у 2020 – 2021 н.р.» (м. Мелітополь)
- 03.03.2021 он-лайн навчання у фаховій школі на тему: «Інклюзивне навчання: міжнародний досвід впровадження в освітньому просторі»
- 13.05.2021 - «VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»
- 24.05.2021 - у міжнародному конкурсі творчих робіт та навчально-методичних розробок вихователів «Виховати людину», міжнародного інноваційного центру «Perspektiva plus» м. Тепліце Чехія, номінація «Найкраща презентація».
- участь о розробки парціальної програми та методичних рекомендацій «Гра з тінню» для дітей старшого дошкільного віку.
З метою пропаганди інноваційних технологій, прогресивного педагогічного досвіду та психологічної грамотності у дитячо-батьківських взаєминах педагоги дошкільного закладу намагалися урізноманітнювати форми і методи роботи з батьками: інформаційні буклети, он-лайн майстер-класи, перегляд фрагментів освітньої роботи, залучення до участі в конкурсах, виставках та акціях. Такі інноваційні форми роботи з батьками сприяли підвищенню педагогічної компетентності батьків, допомогли позитивно впливати на якість виховання і розвитку дошкільнят, дали можливість педагогам самовдосконалюватися у своїй роботі. Це також сприяло зміцненню авторитету ДНЗ серед родин наших вихованців.
Роботу над соціалізацією дитини дошкільника педагогічний колектив веде, застосовуючи різні форми та методи (заняття, свята, участь у конкурсах, змагання).
Упродовж тривалого часу колектив дошкільного навчального закладу працює над створенням позитивного іміджу.
Суспільний рейтинг дошкільного закладу складається з конкурентоспроможності по наданню освітніх послуг з дошкільної освіти у місті. З метою рекламування напрямків роботи дошкільного закладу, знайомства батьків зі змістом освітньої роботи з дітьми, нами розроблено іміджеву продукцію: буклети, презентації, що відображають зміст роботи дошкільного закладу, окремих категорій педагогів. На протязі року за участю батьків організовувалися фотовиставки, конкурси поробок, тощо.
Працює сайт дошкільного навчального закладу, де висвітлюються заходи проведені в дошкільному закладі, розміщуються консультації фахівців, робота з педагогічним колективом; надаються методичні рекомендації на допомогу педагогам, що сприяє обміну досвідом. Своєчасно оновлюються матеріали сайту.
За навчальний рік письмових скарг громадян щодо діяльності дошкільного закладу, які надійшли до керівництва та органів управління освітою не було.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Система методичної роботи в дошкільному навчальному закладі будувалася таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника. Для реалізації змісту програм в методичному кабінеті дошкільного навчального закладу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, які шляхом самоосвіти педагоги опрацьовували упродовж навчального року, сформований каталог педагогічного досвіду та інноваційних технологій, поповнено книжковий фонд кабінету, що дає можливість педагогам ознайомитися з сучасними педагогічними технологіями, авторськими наробками та використовувати їх в роботі з дітьми.
Педагоги мали змогу користуватися сучасними ТЗН: комп’ютером, ноутбуками, сканером, принтером, копіювальним апаратом, мультимедійною системою (проектор). Придбані сучасні мультфільми, відеоматеріали. На реалізацію поставлених завдань була спрямована діяльність всіх підрозділів дошкільного навчального закладу, методична робота, управлінські рішення.
У 2019/2020 н. р. методична робота в закладі була сконцентрована навколо проблеми: «Система роботи щодо морально-етичного виховання дошкільнят» (2-й етап роботи). Для вирішення даної проблемної теми визначені пріоритетні завдання:
1. Поліпшення стану роботи щодо морально-етичного виховання в дошкільному закладі, оновлення його змісту відповідно до сучасних наукових надбань.
2. Трудове виховання як складова частина всебічного розвитку дошкільнят;
3.Формування комунікативно-мовленнєвої та математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій.
Для вирішення завдань, спрямованих на підвищення фахового та методичного рівня педкадрів в умовах оновлення змісту освіти, в дошкільному закладі була проведена різноаспектна за змістом методична робота. Були використані колективні та індивідуальні форми організації методичної роботи з педкадрами. Удосконалювались теоретичні знання шляхом самоосвіти, проведенням педрад, які сприяли зростанню професійної грамотності педагогів:
- на педраді «Трудове виховання дітей, як педагогічна проблема сучасності» вихователь Давидова К.С. розповіла про особливості трудової діяльності дошкільників та завдання трудового виховання; вихователь Захарова Ю.В. ознайомила з видами дитячої праці та їх вплив на розвиток особистості у дошкільному віці; практичний психолог Лукінова А.В. висвітлила психологічні основи розвитку самостійності дітей у трудовій діяльності; вихователь Вареца О.І. розповіла про зміст, форми та методи трудового виховання дошкільника; вихователь Саржан Т.В. поділилася з колегами досвідом щодо використання ігор, які сприяють засвоєнню знань про професії;
- на педраді «Впровадження інклюзивної освіти та збереження і зміцнення здоров’я дошкільників» завідувач ознайомила педагогів з Положенням про офіційний WEB-сайт ДНЗ № 8; вихователь-методист Білик Н.О. звернула увагу на Положення про академічну доброчесність; вихователь Герасимова Ю.В. ознайомила з особливостями дошкільної інклюзивної освіти в ЗДО; практичний психолог Лукінова А.В. розповіла про психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами; вихователь Малахова В.А. акцентувала увагу на творчу взаємодію учасників освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти; завідувач Куртєва Л.А. відмітила складові системного підходу до формування основ здорового способу життя суб’єктів освітнього простору ЗДО; вихователь-методист Білик Н.О. запропонувала проєкт плану фізкультурно-оздоровчої роботи на 2021 рік;
- на позачерговій педраді «Внутрішня система забезпечення якості освіти в ДНЗ № 8 «Зірочка» завідувач Куртєва Л.А. надала інформацію про Положення внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ДНЗ № 8, запропонувала затвердити склад робочих груп та ввести в дію «Положення про Службу моніторингу якості освіти ДНЗ»; вихователь-методист Білик Н.О. ознайомила з річним планом підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021 році.
Рішення засідань педрад виконані на 100%. Результати анкетування педагогів до підсумкової педради засвідчили, що дієвість роботи педагогічної ради забезпечувалася за рахунок проведення її в інтерактивних формах, участі в підготовці до її проведення всіх, без винятку педагогів, толерантному спілкуванні, колективному виробленні рішень педради, контролю за його виконанням.
Якість педагогічних рад була забезпечена ретельною попередньою підготовкою, що включала вивчення теоретичних питань та набуття практичних навичок. Слід відмітити педагогів, які приймали активну участь у підготовці та роботі педрад: Куртєва Л.А., Білик Н.О., Саржан Т.В., Гончарова О.В., Вареца О.І., Давидова К.С., Лукінова А.В.
Протягом навчального року педагогічний колектив працював творчо та відповідально. Під керівництвом вихователя-методиста Білик Н.О. в дошкільному закладі працювали семінари-практикуми: «Формування логіко-математичної компетентності дошкільників через використання інноваційних технологій», «Трудове виховання як складова частина всебічного розвитку дошкільнят», «Навчання елементів грамоти – важливий аспект мовленнєвої готовності дітей до школи». Під час засідань розкривались питання щодо сучасних підходів до логіко-математичного розвитку дошкільників; використання блоків Дьєнеша та кубиків П. Нікітіна; значення праці та організація трудової діяльності дітей; завдання пропедевтичної роботи та секрети навчання елементів грамоти. Проводилися консультації, доповіді, презентації, хвилинки набутого досвіду, ділові ігри, педагогічні ринги, майстер-класи, відеосалони. Дана форма методичної роботи дала можливість збагатити знання педагогів щодо організації роботи з питань логіко-математичного розвитку дітей, трудового виховання та навчання елементів грамоти.
Згідно річного плану, в дошкільному закладі працювала творча група педагогів з проблеми «Напрацювання практичного матеріалу щодо розвитку духовно-моральних якостей у дошкільнят», основною метою якої було підвищення педагогічної майстерності і творчості вихователів, щодо сучасних підходів для успішної реалізації завдань з духовно-морального виховання. Членами творчої групи сформовано добірку консультацій, методичних рекомендацій, порад та презентацій з проблеми.
З метою підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи із дітьми, була організована робота динамічної групи «Ранкові зустрічі», як стимулюючий фактор формування навичок соціальної поведінки». Членами динамічної групи розроблено пам’ятки, методичні рекомендації, складено список привітань, картотеки ігор, які використовуються під час проведення ранкових зустрічей.
Традиційним стало проведення в ДНЗ педагогічних годин, в тематику яких включались опрацювання нормативно-правових документів, огляд публікацій, науково-методичної літератури, знайомство з інноваційними технологіями та новою редакцією Базового компоненту дошкільної освіти. Саме вони дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають у процесі роботи.
З метою визначення рівня знань педагогів з конкретних питань освітньої роботи з дошкільниками були проведені діагностування, анкетування педагогічних кадрів. Це дало можливість визначити рівень знань педагогів з конкретних питань освітньої роботи та надати методичну допомогу у вирішенні проблемних ситуацій і збагатити знання педагогів з питань, які потребували підвищеної уваги.
Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами включали наставництво, консультування, взаємовідвідування, самоосвіту. Ефективність методичної роботи підсилювалась впровадженням інтерактивних форм та методів роботи з педагогами: дискусій, ділових ігор, тренінгів, майстер-класів.
Варто відмітити високий рівень проведення відкритих показів різних видів роботи, а саме: інтегрованих занять з розвитку мовлення «Зимові дива», вихователь Саржан Т.В.; «Зимова казка», вихователь Гончарова О.В.; інтегрованого заняття з фізичного розвитку з елементами валеології «Малятко-здоров’ятко. Ні вірусам!», вихователь Давидова К.С.; семінару за інноваційною педагогічною технологією І.Стеценко «Логіка світу», вихователь Вареца О.І.; тематичної розваги «Стрітення», керівник музичний Сидорова Т.В.
З метою розвитку індивідуальних нахилів, творчих здібностей дітей в дошкільному навчальному закладі проводилась гурткова робота. Гарних результатів у даному виді діяльності досягли керівники гуртків: студія театру тіней «Зірочка» (керівник Куртєва Л.А.), «Калинонька» (вокальний – керівник Сидорова Т.В.), «Посмішка» (музично-театральний – керівник Кушнір О.В.).
Робота вузьких спеціалістів була проведена на достатньому рівні. Велика увага приділялась психолого-корекційній роботі в логопедичній та інклюзивній групах. Згідно комплексній діагностичній програмі психологічною службою закладу проведено обстеження майбутніх першокласників. Аналіз результатів загального і соціального розвитку дітей (у порівнянні з жовтнем) свідчить про стабільну роботу педагогічного колективу та раціональне побудування освітнього процесу. З метою розвитку соціального благополуччя дитини через формування внутрішньої стійкості, автономності з дітьми старшого дошкільного віку практичним психологом проводилися заняття по розвитку соціально-емоційної сфери дітей. Використовували методичні прийоми: психогімнастичні етюди, ігри з правилами, творчі ігри, бесіди, моделювання й аналіз заданих ситуацій, вільне й тематичне малювання, релаксаційні вправи. Слід відмітити, що в основі усіх форм роботи лежать ігрові методи і прийоми, які сприяють створенню невимушеного, довірливого спілкування, забезпеченню якості засвоєння навчального матеріалу. Завдяки успішній взаємодії педагогів, батьків і адміністрації закладу покращився рівень соціального розвитку дітей. Дошкільнята всіх вікових груп мають позитивне самовідчуття.
Практичний психолог Лукінова А.В. належним чином забезпечила психологічний супровід у освітньому процесі. Проведена діагностична та психологічна робота з педагогами сприяла: підтримці сприятливого психологічного клімату в колективі; розвитку творчого потенціалу педагогів; подоланню стресових ситуацій; наданню невідкладної допомоги у гострих конфліктних ситуаціях. Практичний психолог надала своєчасну консультативну допомогу вихователям: «Допомога дітям в кризових ситуаціях», «Конфлікти дитини з однолітками: як реагувати педагогам», «Корекційно-розвивальна робота з аутичними дітьми: підтримати, допомогти, спрямувати».
Робота логопедичної служби була проведена на достатньому рівні. Впродовж 2020/2021 н.р. діти, які мали мовленнєві вади, були охоплені корекційною логопедичною роботою в спеціальній групі компенсуючого типу та інклюзивній групі. З дітьми проводилась робота з розвитку фонематичного слуху, артикуляційного апарату, мовного дихання, звуковимови, загальної та дрібної моторики. Значна увага приділялась роботі з лексики, граматики, зв’язного мовлення; розвитку психічних процесів: пам’яті, уваги, мисленню.
Для цього було створено всі умови в логопедичному кабінеті та групі.
Використання дихальної гімнастики О.М. Стрельникова допомогло в розвитку дихальної системи дитини, сприяло роботі головного мозку та розвитку мовного дихання. Для розвитку дрібної моторики пальців рук кулькою, масаж пальців еластичним кільцем; синельні дротики. Для розвитку зв’язного мовлення, переказу, вивченню віршів, описових розповідей використовувались прийоми мнемотехніки: Т.А. Ткаченко, К.Л. Крутій. Завдяки плідній роботі логопедичної служби з 8 випускників, 7 дітей випускаються з повним подоланням дефекту, 1 дитина з покращеним станом.
Керівники музичні впродовж року працювали над розвитком музичних здібностей дітей, прищеплювали естетичний смак. На заняттях ретельно відбирався музичний репертуар, велика увага приділялась такому інструменту як – голос. Навчаючи співу, враховувались фізіологічні особливості дитини, методика роботи над диханням, темпом, дикцією. Пісенний і танцювальний репертуар підбирався відповідно до вікової групи. Все це дало змогу підвисити рівень розвитку дошкільнят з музичної діяльності за освітнім напрямом Базового компонента «Дитина у світі мистецтва».
Протягом 2020/2021н.р в освітній процес впроваджувалися інноваційні технології та методики: «Дихальна гімнастика» А.Н. Стрельникової, В. Бутенко; «Технологія раннього навчання» Глена Домана; «Використання символів у роботі з дошкільниками» В.М. Ткаченко, О.П. Копилова; Методика «Використання карт розумових дій та коректурних таблиць» Н.Гавриш; «Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації; «Казкові лабіринти» В.В. Воскобовича; «Казкова гімнастика» М.М. Єфименко; «Всесвіт музичних звуків» К. Орф. Впроваджуючи інноваційні технології в програму роботи педагоги проводили тематичні, комплексні, інтегровані заняття, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей.
Колектив педагогів дошкільного закладу впродовж року розповсюджував досвід вихователя Куртєвої Л.А. «Вплив лялькового театру на розумове і моральне виховання дітей дошкільного віку». Дані напрацювання вихователі використовують у практиці своєї роботи.
Слід наголосити, що тісна співдружність педагогічного колективу закладу та високий рівень роботи з дітьми дали змогу прийняти участь у конкурсах, а саме:
- у міському конкурсі хореографічного мистецтва «Танцювальні зірочки». Валерія Лекомцева, Андрій Павленко, Натан Панов, Вікторія Шило з таночком «Лелеченята», керівники Сидорова Т.В, Архірєєва І.П.;
- у міському інтеркультурному фестивалі «Коло друзів» - ІІ, Анна Сук з віршем «Я щаслива україночка», слова Білик Н.О., керівник Башкатова О.П.;
- в обласному конкурсі дитячих малюнків «ДСНС – очима дітей» вихованці гр. № 6;
- у міському конкурсі «Мелітополь-Новорічний» в номінації «Домашня ялинка (ялинка у приміщенні)»/ 2 місце;
- у ІІІ Всеукраїнському занятті доброти, /диплом учасника;
- в обласному етапі фестивалю ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив», номінація «Добре слово, краще за багатство» «Моя найзаповітніша мрія», Вікторія Шило, керівник Архірєєва І.П.;
- у міському конкурсі «Творчі зірочки» у закладах дошкільної освіти в номінації художньо-продуктивна діяльність (аплікація), Шарова Г., керівник Мамонтова Г.С.;
- у Всеукраїнському фестивалі мов та культур (UFLC)/конкурс малюнків, Олійник Варвара, Голод Анастасія, Губіна Марія, керівники Суюнова Т.Г., Куліш І.І.;
- у міському конкурсі «Творчі зірочки» у закладах дошкільної освітив номінації театральна діяльність «Історія кохання», керівник Куртєва Л.А., Архірєєва І.П.;
- у фотоконкурсі на інтернет-порталі рейтингу освітніх закладів України (Конкурсний сезон «Конкурсна весна – 2021») в номінаціях: «Кращий кабінет методиста ЗДО-2021»Білик Н.О., «Кращий кабінет логопеда ЗДО-2021» Широкоград Л.В., «Краща групова кімната ЗДО-2021» Башкатова О.П.; «Краща спальна кімната ЗДО-2021»;
- у міському етапі обласного фестивалю «Технологічний парк художньо-педагогічних ідей» в номінації «Художня креативність» Башкатова О.П.;
- у міжнародному конкурсі декоративно-прикладної творчості «Я творю» міжнародного інноваційного центру «Perspektiva plus» (м. Тепліце Чехія), в номінації «Веселка фарб», картина в техніці Ганутель «Квітуче літо України», Білик Н.-1 місце;
- у міжнародному конкурсі творчих робіт та навчально-методичних розробок педагогів «Педагог-професіонал», міжнародного інноваційного центру «Perspektiva plus» м. Тепліце Чехія, номінація «Найкраща презентація», Білик Н.О. «Мелітополь бойовий, Мелітополь сучасний»-1 місце; Куртєва Л.А. «Гра з тінню»;
У 2020/2021 н.р. підвищили свою професійну компетентність на курсах підвищення кваліфікації при КЗ «ЗОІППО» ЗОР 8 педагогів.
У 2020/2021 н.р. адміністрація закладу прийняла участь у семінарах, тренінгах, вебінарах та освітніх аутсорсингах: «Вересневі зустрічі: науково-методичні засади діяльності дошкільної ланки освіти у 2021-2022 н.р.», «Інклюзивне навчання: міжнародний досвід впровадження в освітньому просторі», «Як допомогти дитині розвинути навички самообслуговування?», «Воркшоп. Провокації під час фізичної культури», панельна дискусія «Хто лідер в інклюзивній освіті?», що сприяло підвищенню їх професійного рівня
Окремою ланкою методичної роботи у 2020/2021н.р. стала організація взаємодії з родинами вихованців. У зв’язку з карантинними умовами провідною формою роботи клубу родинного спілкування «Школа батьківства» були онлайн-батьківські збори засобами Вайбер-мережі та платформи ZOOM.
Впродовж десяти років працює персональний сайт дошкільного навчального закладу, щомісячно проводиться оновлення змісту сайту, поповнюються цікавими матеріалами сторінки вузьких спеціалістів; в 2021 р. створено сторінку «Булінг», «Домашнє насильство»; в 2016 року з’явився блог вчителя-логопеда; а з 2017 року- блог дошкільного навчального закладу «Театр зірок». Розвиток творчих здібностей дітей через театральну діяльність».
Продовжує свою роботу дитяча бібліотека «Пізнайко», де проходять музично-літературні вечори, організовуються тематичні виставки дитячих книжок, журналів.
В жовтні 2020 року в дошкільному закладі було відкрито сенсорну кімнату, ізостудію та комп’ютерний клас.
З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу. Здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ освітніми програмами, посібниками, відеоматеріалами.
Робота над методичними проблемами підняла теоретичну підготовку педагогів на більш високий рівень, надала цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вихователів. Творчі здобутки кращих педагогів стали надбанням колективу.
Аналіз методичної роботи, проведеної впродовж 2020/2021 н.р. показав, що у дошкільному навчальному закладі створені належні умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів, для освоєння ними передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій.

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Дошкільний заклад керується інтересами й потребами дітей, прагне стати осередком, де вихованці не лише навчаються, а й формуються як особистості, живуть повноцінним, духовним життям.
Організацію психологічної служби в дошкільному навчальному закладі здійснює практичний психолог Лукінова Алла Василівна, яка працює на посаді з 2020 року. Документація практичного психолога ведеться у відповідності до вимог Інструкції «Про ділову документацію в дошкільних навчальних закладах», яка складається: план роботи на рік; план роботи на місяць; зошит обліку дітей, які потребують особливої уваги практичного психолога; журнал психолого-педагогічного діагностування дітей; журнал обліку спостережень; журнал обліку проведення корекційної роботи; книга протоколів індивідуальних консультацій.
В дошкільному навчальному закладі створені умови для позитивного емоційно-психологічного клімату. Кабінет практичного психолога відповідає основним критеріям ефективної роботи психологічного кабінету. В кожній групі створені куточки психологічного розвантаження, які враховують вік дітей та їх психологічні проблеми.
Психологічною службою закладу щорічно проводиться діагностичне дослідження шкільної готовності випускників з метою прогнозування можливостей їх майбутньої освіти. Обстеження майбутніх першокласників проводиться згідно до комплексної діагностичної програми.
Рівень розвитку психічних процесів серед дітей Кількість на початку року Відсоток Кількість на кінець року Відсоток
Високий 2 4 % 9 15 %
Достатній 6 10 % 15 25 %
Середній 25 45 % 25 43 %
Низький 23 41 % 10 17 %
Низький рівень розвитку психічних процесів серед дітей, які йдуть до школи, не виявлено. За бажанням батьків до школи не йдуть 6 дітей, яким є шість років на 01.09.2021.
Отримані дані свідчать про стабільне позитивне функціонування закладу, якісну індивідуальну роботу з дітьми відповідно до їх природних можливостей. Слід відмітити, що в основі усіх форм роботи лежать ігрові методи і прийоми, які сприяють створенню невимушеного, довірливого спілкування, забезпеченню якості засвоєння навчального матеріалу.
Завдяки успішній взаємодії педагогів, батьків і адміністрації закладу збільшився соціальний розвиток дітей. Діти всіх вікових груп мають позитивне самовідчуття. Практичний психолог Лукінова А.В. належним чином забезпечила психологічний супровід в освітньому процесі.
Практичним психологом проводилася діагностична та психологічна робота з вихователями, яка спрямована на: підтримку сприятливого психологічного клімату в колективі; подолання стресових ситуацій; розвиток творчого потенціалу вихователів; надання невідкладної допомоги у гострих конфліктних ситуаціях, життєвих кризах особистості.
Аналіз результатів діагностування працівників ДНЗ № 8 на визначення міжособистісних взаємин, розвинутості відносин в колективі показав стабільний рівень взаємин між працівниками та керівником. Члени колективу працюють єдиною командою, об’єднані єдиними творчими задумами про підвищення іміджу дитячого закладу та встановлення рівноправних партнерських відносин між адміністрацією, колегами.
За результатами анкет можна зробити висновки, що більша частина членів у колективі вважають, що соціально-психологічний клімат в колективі позитивний, своєю професією задоволені, з повагою відносяться до своїх вихованців, проявляють творчість в реалізації професійних обов’язків.
Опрацювавши відповіді надані батьками у анкеті щодо рівня задоволення їх умовами дошкільного навчального закладу, було визначено, що рівень задоволення батьків умовами ДНЗ, знаходиться на високому рівні. Приміщення у садочку та мікроклімат в групах дітей також були оцінені батьками на високому рівні.
Через вайбер групи батькам надавалися поради та консультації психологічного характеру.
Контроль за діяльністю психологічної служби дошкільного навчального закладу здійснюється завідувачем, вихователем-методистом та міською психологічною службою управління освіти.

РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У 2020/2021 навчальному році в навчальному закладі було спрямовано роботу всіх служб на розкриття особистісного потенціалу дитини в умовах її соціального розвитку.
Основним акцентом у освітньої роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків усіх груп.
Проведений моніторинг якості знань і умінь вихованців демонструє позитивну динаміку росту засвоєння дітьми знань в порівнянні з початком навчального року. Для ефективного вивчення особливостей кожної дитини і з’ясування напрямів роботи з вихованцями було проведено діагностичне обстеження розумового розвитку, психологічних особливостей, моральних якостей за допомогою чого можна було відстежувати зміни, що відбувались у кожної дитини.
Велика увага в дошкільному навчальному закладі приділялася забезпеченню якісної підготовки дітей до навчання в школі. З цією метою у 2020/2021 навчальному року проведено он-лайн батьківські збори «Підготовка старших дошкільнят до навчання у школі». Завдяки таким заходам батьки мали змогу познайомитися з умовами прийому дітей до школи, налагодити тісну співпрацю з початковою школою.
В 2020/2021 навчальному році до школи було підготовлено 52 вихованця. Вихователі старших груп: № 3 (логопедична), № 6, № 7: Архірєєва І.П., Мамонтова Г.С., Башкатова О.П., Гончарова О.В., Саржан Т.В., Широкоград Л.В. активно працювали над розвитком у дітей цілеспрямованого сприймання, формування психічних процесів, навичок навчальної діяльності, самооцінки, що дало змогу успішно перейти на наступний рівень освіти.
За результатами обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання видно, що з 52 дошкільнят:
Рівень Кількість діей Відсоток
Високий 10 19 %
Достатній 21 40 %
Середній 19 36 %
Низький 2 5 %
Ідуть в ЗОШ № 2 – 42 вихованця; ЗОШ № 8 – 3 вихованця; НВК № 16 – 3 вихованця; ЗОШ № 20 – 3 вихованця; ЗОШ № 23 – 1 вихованець.
В дошкільному закладі функціонує група компенсуючого типу (логопедична), в якій створені належні умови для ранньої корекційної та лікувально-відновлювальної роботи для дітей, які потребують корекції розумового розвитку. Завдяки плідній роботі логопедичної служби з 11 випускників, 8 дітей випускаються з повним подоланням дефекту, 3 дитини з покращеним станом.
16.10.2020 року у дошкільному навчальному закладі відкрилась інклюзивна група, яку відвідують 2 дитини з особливими освітніми потребами та мають інвалідність.
Для організації інклюзивного навчаннядітей з особливими освітніми потребами (діти з вадами фізичного та психічного розвитку, у тому числі діти з інвалідністю), у дитячому садочку створені відповідні умови:
- створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку;
- облаштування кабінету практичного психолога, вчителя-логопеда для проведення корекційно-розвиткових занять;
- облаштування сенсорної кімнати;
- складання розкладу корекційних занять;
- забезпечення відповідним навчанням асистента вихователя та тренінги
для вихователів, практичного психолога та адміністрації;
- складання індивідуальних програм розвитку;
- ведення обліку годин корекційно-розвивальних занять;
- ведення журналу обліку роботи асистента вихователя;
- моніторинг освітніх досягнень.
Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу забезпечує асистент вихователя Василик К.В., яка бере участь у розробленні та виконаннінавчальних планів та програм.
Організація інклюзивного навчання передбачає надання дитині з особливими освітніми потребами психолого-педагогічної корекційної допомоги. Вихованцям з ООП інклюзивної групи надається необхідна психолого-педагогічна підтримка та корекційно-розвиткові послуги практичним психологом Лукіновою А.В. та вчителем-логопедом Широкоград Л.В. з урахуванням індивідуальних потреб, зазначених у висновках ІРЦ.
Із метою виявлення здібних і обдарованих дітей проводиться робота зі створення банку даних з урахуванням типів обдарованості, ведеться облік результатів участі в конкурсах і змаганнях. Банк даних обдарованих та здібних дітей дошкільного закладу у 2020/2021 н.р. налічує 15 вихованців.
Педагоги дошкільного закладу наполегливо працювали над виявленням творчого потенціалу дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей. З метою розвитку індивідуальних нахилів, творчих здібностей дітей в дошкільному навчальному закладі проводилась гурткова робота.
В дитячому садку працюють різноманітні гуртки, що дає можливість виконувати варіативну частину Базового компоненту дошкільної освіти.
Протягом навчального року у закладі плідно працювали гуртки:
- музично-вокальний «Калинонька» керівник Сидорова Тетяна Володимирівна
- драматичний «Посмішка» керівник Кушнір Олена Вікторівна
- «Шахи» керівник - Шило Ірина Миколаївна
- «Умілі ручки» керівник Гончарова Ольга Вікторівна
- «театральна студія театру тіней «Зірочка» - керівник Куртєва Лариса Анатоліївна.
До гурткової роботи було залучено 65 (32 %) вихованців молодшого, середнього та старшого дошкільного віку.
Хороших результатів у даному виді діяльності досягли керівники гуртків: «Калинонька» (вокальний – керівник Сидорова Т.В.), «Посмішка» (театральний -Кушнір О.В.) та «Зірочка» (театральна студія - керівник Куртєва Л.А.).
Під час відвідування роботи гуртків та аналізу результативності можна зробити висновок, що в дошкільному закладі на достатньому рівні діти отримують підтримку та розвиток природних нахилів та здібностей.
Батьківська громада має можливість бачити результати діяльності педагогічного колективу по розвитку у їх дітей елементів обдарованості на сайті ДНЗ, в фейсбуці, під ас організації виставок, тощо.
На протязі року всі групи (зіркові екіпажі) отримують польотні завдання та активно включаються до виконання польотних завдань. Про досягнення дітей («висоту польоту») батьки дізнаються дистанційно через сайт ДНЗ та соціальну мережу.

НАСТУПНІСТЬ ІЗ ШКОЛОЮ

У дошкільному начальному закладі № 8 приділяється значна увага забезпеченню перспективності та наступності в роботі ДНЗ та школи. Дошкільний навчальний заклад співпрацює з ЗОШ № 2. Робота по наступності викладена у спільному плані роботи між школою та ДНЗ, який затверджений керівниками. Впроваджуються у практику роботи спільні форми педагогічної діяльності та навчання педагогів.
З метою підвищення якості організації перспективності, наступності та спадкоємності у роботі ДНЗ та школи розроблено методичні рекомендації щодо здійснення роботи з проблеми «Наступність роботи дошкільного навчального закладу і школи», оформлено тематичну папку «Готуємо дітей до школи». Колектив закладу значну увагу приділяє роботі щодо формування навичок мотиваційної готовності до шкільного життя: через ігрову діяльність, бесіди, читання, екскурсії до школи, зустрічі з вчителями. Заслуговує на увагу робота з батьківським загалом дітей старшого дошкільного віку щодо забезпечення їхньої готовності до навчання у школі: організація он-лайн зустрічі, надання консультацій.
Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.
Задля реалізації цих завдань:
- працювала інформаційно-педагогічна бібліотечка для вихователів та батьків із посібниками щодо підготовки дітей до школи;
- проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання, ходили разом з дітьми до школи на екскурсію;
- вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання;
Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.
До школи у 2021 році підуть 52 дошкільника з них: високого рівня – 10 (19 %), достатнього рівня - 21 (40 %), середнього рівня –19 (36 %), низького рівня - 3 (5 %).
Протягом 2020/2021 н.р. дошкільний навчальний заклад співпрацював з клубом за місцем проживання "Антей". У межах осередку проходила як методична робота з педагогами, так і робота з дітьми.

РОБОТА З БАТЬКАМИ

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця закладу з батьківською громадою.
Робота з батьками у 2020/2021 н. р. була спрямована на створення єдиного колективу педагогів, батьків та вихованців.
Допомога батькам вихованців здійснювалась шляхом надання кваліфікованої допомоги фахівцями: керівником закладу, вихователем-методистом, вихователями груп, медичними працівниками, іншими спеціалістами з питань розвитку, виховання та навчання дітей.
Робота з батьками проводилась у формі групових та індивідуальних усних і письмових консультацій, телефонних консультацій, бесід, батьківських зборів шляхом залучення батьків до співпраці і взаємодії з педагогами у закладі. Участь батьків у життєдіяльності дошкільного закладу здійснювалася за допомогою включення їх у такі види взаємодії, як спільне планування виховної роботи; участі у грі «Зірковий політ»; участі у дитячих святах, розвагах, проведення спільних спортивних розваг та свят, виховних заходів, днів відчинених дверей.
Застосовувались засоби наочної пропаганди (батьківські куточки з папками - пересувками, фотовиставки, виставки психолого-педагогічної літератури, інформаційні бюлетені тощо).Традиційно для батьків організовувались виставки робіт дітей з зображувальної діяльності та виставлялися у холі ДНЗ.
Для забезпечення інформування батьків та громадськості про діяльність колективу оформлені інформаційні стенди, працює сайт ДНЗ «Зірочка». Завдяки цьому, ми маємо можливість висвітлювати важливі моменти із життя нашого закладу.
Продовжувала свою роботу батьківська вітальня, телефон довіри, консультпункт та заочний університет для батьків майбутніх першокласників.
Проведені заходи позитивно сприймаються батьківською громадою, дають змогу формувати з батьків активних партнерів у вихованні дітей. Анкетування показало високий рівень 97% задоволення батьків якістю освітніх послуг.

РОБОТА З ПІЛЬГОВИМ КОНТИНГЕНТОМ ДНЗ.

Адміністрація дошкільного закладу тримає на контролі виявлення та соціальний захист дітей пільгових категорій. Ці діти в повному обсязі користуються пільгами, передбаченими чинним законодавством. При формуванні дитячого контингенту враховується попередня реєстрація батьків на паперових носіях та у електронній черзі на сайті ДНЗ. Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні-жовтні 2020 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ № 8. Практичним психологом були розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми з багатодітних сімей, дітьми-переселенцями, дітьми з сімей учасників АТО (антитерористичної операції). З батьками, які відносились до пільгових категорій громадян було проведено роз’яснювальну роботу щодо права користування пільгами.
Всього дітей пільгових категорій в 2020/2021 н.р. було 43.
- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - 3;
- діти з інвалідністю - 4;
- діти-переселенців з тимчасово окупованої території України і районів проведення антитерористичної операції – 1;
- діти із сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил) та діти із сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил), які мають відповідні документи, що підтверджують статус – 34;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування -1;
- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків – 0;
Всі діти вищеперерахованих пільгових категорій отримували протягом 2020/2021 р. безоплатне харчування згідно рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 13.12.2018 № 272/2 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 24.11.2016 №232/2 «Про встановлення вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста та втрату чинності рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 23.06.2016 №113 з 01.01.2017», та на підставі наданих заяв, документів, що підтверджують статус.
Практичним психологом Лукіновою А.В. надавалась консультативна допомога батькам та дітям вищезазначених категорій (за їх бажанням).

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

Стан здоров'я дітей на сьогодні викликає особливу заклопотаність. Тому, оздоровчий напрямок роботи є однією з найважливіших складових діяльності дошкільного закладу, який включає роботу спеціальних груп коригуючої гімнастики, проведення днів здоров’я, спортивні змагання, польотні завдання на спортивну тематику, проведення спортивних вікторин, підтримка теплового режиму під час низької температури, прогулянки на свіжому повітрі, динамічні паузи під час занять, проведення фізичних хвилинок. Спільна робота медичного та педагогічного персоналу полягає перш за все в організації медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей.
В дошкільному закладі здійснюються основні форми контролю: спостереження під час занять з фізичного виховання, медичний супровід змагань, а також профілактика дитячого травматизму, санітарно-просвітницька робота, консультації з питань фізичного виховання.
Чільне місце в діяльності педагогічного колективу дошкільного закладу посіло розв'язання завдань фізкультурно-оздоровчого розвитку. Виконання відповідних заходів з боку педагогів та медичного персоналу сприяло фізичному розвитку дітей. Це забезпечувалося:
- системою занять з фізичної культури, індивідуальних занять, впровадженням інноваційних оздоровчих технологій;
- участю в різноманітних виставках, конкурсах, профілактично-оздоровчих заходах;
- контролем за всебічним розвитком дітей, за дотриманням норм і правил гігієни харчування дошкільників.
В дошкільному закладі розроблена система оздоровчих та профілактичних заходів щодо загартування та оздоровлення дітей, яка з успіхом використовується вихователями вікових груп.
Зміст санітарно-освітньої роботи з дітьми будується на основі комплексної програми формування культури здоров’я дітей дошкільного віку Н.Ф.Денисенко. Така комплексна санітарно-просвітницька робота забезпечує успіх оздоровчої роботи.
Позитивним результатом цілеспрямованої роботи медичного персоналу та педагогічного колективу є зниження захворюваності дітей, зменшення випадків ГРВІ у структурі загальної захворюваності.
Головне місце в забезпеченні достатньої рухової активності дітей посіли прогулянки. Раціональна організація режиму життя дітей протягом року, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності, допомогли досягти високої якості дошкільної освіти.
Значний вплив у підвищенні рівня фізичного розвитку, зниженні захворюваності окремих категорій вихованців, відіграло поповнення матеріально - технічної бази закладу, вікових груп спортивним інвентарем відповідно до «Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально - методичних посібників та іграшок в дошкільних закладах», нестандартним фізкультурним обладнанням і ефективним використання їх на заняттях та під час проведення профілактично - оздоровчих заходів.
Для зниження захворюваності колективом ведеться кропітка робота, зокрема це: організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками з профілактики захворювань, дотримання вимог санітарії, здійснення загартування вихованців, організація фізичного виховання, чітке дотримання режиму, взаємодія старшої медичної сестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.
Висновки про стан роботи з реалізації здоров’язберігаючих технологій та психічного комфорту дітей, показали що не в повному обсязі забезпечені діти необхідним одягом для занять фізкультурою. Над вирішенням цього питання колектив ДНЗ працює постійно, виносячи проблеми на методичні заходи, батьківські збори.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Медичне обслуговування в дошкільному закладі здійснюється відповідно Закону України «Про дошкільну освіту», Наказу Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2008 року № 983, річного плану роботи.
Оснащення медичного кабінету на 90 % відповідає переліку, затвердженому наказом МОН України від 30 серпня 2005 року №432/496 (ростомір; терези; шафа для збереження лікарських засобів; медичний стіл для проведення щеплень; холодильник; кварцові лампи; тонометр). Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного закладу № 8 для надання невідкладної медичної допомоги складає 80 %. Колективом дошкільного закладу проводиться планомірна робота по створенню оптимальних умов для проведення медичної та невідкладної медичної допомоги дітям.
Відповідно до штатного розпису дошкільний навчальний заклад повністю забезпечений медичними працівниками з фаховою освітою. У дошкільному закладі медичну роботу забезпечує старші медичні сестри.
Планомірно проводяться антропометричні вимірювання та оцінювання фізичного розвитку дітей.
Керуючись санітарним правилами для дошкільних навчальних закладів щомісячно проводиться аналіз захворюваності дітей. На обліку в медичному кабінеті знаходиться 206 дітей, з них частохворіючих - 10 дітей. Розроблено заходи щодо роботи з ЧХД. На дошкільнят заведені картки індивідуального розвитку кожної дитини. Облік хворіючих дітей ведеться у «Журналі захворюваності». В закладі на обліку діти з серцево-судинними захворюваннями - 4, захворюваннями ендокринної системи - 0, бронхо легеневі - 10, нервової системи - 6, моче вивідної - 0, опорно-рухового апарату-0, ЧДХ-10 дітей.
Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:
1. Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками з профілактики захворювань.
2. Дотримання вимог санітарії.
3. Здійснення загартування вихованців.
4. Організація фізичного виховання.
5. Чітке дотримання режиму.
6. Взаємодія старшої медичної сестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.
Для збереження безпечної епідемічної ситуації проводиться контроль за здоров’ям працівників: кожні півроку всі працівники, згідно графіку, проходять медичний огляд, його результати та допуск до роботи фіксуються в індивідуальній медичній книжці. Згідно трудового стажу робітникам надаються виплати по листам непрацездатності, також надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення.
Кожного місяця сестра медична старша відвідує заняття з фізкультури, перевіряє стан здоров'я, дотримання норм фізичних навантажень, а також проводиться часове вимірювання кожної частини заняття. Вся інформація фіксується у «Журналі контролю за фізичним розвитком».
Санітарно-освітня робота серед працівників дошкільного закладу та батьків проводиться через загальні збори, випуск бюлетенів, бесіди, консультації, роботу Школи молодих батьків, папки-пересувки, фотостенди, тематичні добірки та ін. Оформлено дієвий стенд «Малятко-здоров’ятко». На персональному сайті ДНЗ відкрита сторінка «Медичні поради» для батьків.
Проведений аналіз стану травмування вихованців у 2020-2021 навчальному році, показав, що колективом закладу освіти проводиться відповідна робота щодо запобігання травматизму та збереження життя і здоров’я дітей.

Педагогами для батьків вихованців:
оформлені папки-пересувки, пам'ятки, щодо запобігання дитячого травматизму; надані поради, консультативні матеріали; на сайті ДНЗ працює сторінка «Безпека дітей - турбота дорослих".
На виробничих нарадах розглядались питання безпеки життєдіяльності та попередження дитячого травматизму.
В 2020/2021 н. р. травм отриманих вихованцями в ЗДО - не зафіксовано.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.
З 01.01.2019 вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі змінилась. Батьки вносять плату за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах у розмірі 70% від вартості харчування за день: у групах ясел – 14,70 грн.; у групах садка - 21,00 грн.; з міського бюджету 30% вартості (рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 13.12.2018 № 272/2 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 24.11.2016 № 232/2 «Про встановлення вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста та втрату чинності рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 23.06.2016 № 113 з 01.01.2017»).
У 2020 році було проведено капітальний ремонт харчоблоку. Складено паспорт харчоблоку. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним сучасним технологічним обладнанням. Стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку, груп, добрий, у достатній кількості забезпечено кухонним обладнанням, посудом. Протягом року на харчоблоці та в кожній віковій групі, приведено у відповідність санітарним вимогам посуд.
ДНЗ забезпечений необхідною кількістю миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок бюджетних коштів.
З боку завідувача та медичного працівника здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.
Режим харчування здійснювався відповідно до режима кожної вікової групи.
Протягом року працювала Рада ДНЗ з харчування, яка згідно плану проводила перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання.
В середньому норми харчування виконувались на 91%.
Аналіз виконання норм харчування за 2020/2021 рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм. На підставі даних в журналі обліку виконання норм харчування кожні 10 днів проводився аналіз якості харчування, а при необхідності – його корекція.
Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснювалось за перспективним двотижневим меню. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку.
Продукти харчування та продовольчої сировини протягом 2020/2021 року завозились тільки тих постачальників, які були визначені рішенням тендерного комітету.
Аналіз виконання заявок показав, що всі продукти були завезені у повному обсязі. Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини приймалися якісні продукти, які надходили в дошкільний навчальний заклад.
У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснювалась лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі.
Відповідно до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», з метою розробки та впровадження ефективної системи НАССР в дошкільному закладі була створена робоча група по розробці та впровадженню принципів НАССР в ДНЗ; затверджено Положення про групу безпечності харчових продуктів (БХП); розроблено план роботи групи БХД (безпечності харчових продуктів) на 2020/2021 н.р. та розроблено Паспорт харчоблоку ДНЗ № 8.
З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі оновлена та розроблена картотека страв. З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню.

ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

«ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»

На підставі Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1338 від 08.12.2009), з метою неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян у ДНЗ № 8 «Зірочка» проводиться відповідна робота.
Особистий прийом громадян в ДНЗ № 8 проводиться регулярно у встановлені дні, години та у зручний для громадян час. Прийомними днями завідувача ДНЗ визначено понеділок (з 9-00 до 12-00). Інформація про особистий прийом громадян розміщена на інформаціному стенді ДНЗ та на офіційному сайті закладу. Батьки, працівники ДНЗ ознайомлені з графіком особистого прийому громадян завідувачем ДНЗ № 8. Питання роботи зі зверненнями громадян знаходиться на постійному особистому контролі завідувача.
Адміністрація ДНЗ № 8 дотримується виконання графіку особистого прийому громадян. Відповідно Інструкції з діловодства здійснюється розгляд, реєстрація звернень громадян. В закладі відповідно до номенклатури справ ведеться Журнал обліку особистого прийому громадян, який прошитий, пронумерований, скріплений печаткою та підписом керівника ДНЗ № 8
Упродовж 2020/2021 року кількість осіб, які побували на особистому прийомі, становить 22 особи.
Основні питання, що порушуються у зверненнях громадян, стосуються влаштування дітей до ДНЗ та з інших питань, а саме:
- з питань електронної реєстрації – 8 осіб (5, звернень задовільнено - роз’яснено правила електроної реєстрації, реєстратором закладу поставлено дітей на електронну чергу в ДНЗ № 8; 3 особам, які зверталися по цьому питанню по телефону дані рекомендації);
- з питань зарахування дитини до ДНЗ (комплектація) – 2 особи ( 2 звернення задовільнено, для дітей віком від 2 до 3 років);
- з питань відрахування (або переведення до іншого ДНЗ) дитини з ДНЗ - 5 осіб (дітей відраховано згідно заяв батьків та з причини переходу до інших ДНЗ мікрорайону, переїзд);
- з питань пільгового харчування в ДНЗ – 1 особа (дано список необхідних документів для оформлення пільг )
- з питань тимчасового перебування дитини вдома за рекомендацією сімейного лікаря, або дільничного лікаря - педіатра – 2 особи, звернення задовільнено;
- з соціальних питань – 4 особи ( 4 звернення задовільнено - надання довідки за місцем вимоги)
За звітний період до ДНЗ № 8 «Зірочка» письмових звернень та звернень на електронну адресу закладу не було. Всі звернення не потребували додаткового вивчення, тому розглядалися невідкладно, об’єктивно, конкретно.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ.

02.10.2020 року було відкриття дошкільного навчального закладу після капітального ремонту. Як керівник закладу, значну увагу в розвитку закладу я приділяю зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.
Батьки повністю звільнені від придбання канцтоварів для потреб закладу, ремонту оргтехніки, придбання будматеріалів, господарських засобів.
Дошкільний заклад забезпечено миючими засобами, господарчими товарами, медикаментами, щоквартально відповідно до запиту завідувача.
Протягом 2020/2021 навчального року активно працювала Рада закладу. Члени Ради заклада вели активну роботу систематично були присутні на педагогічних радах. Засідання Ради заклада проводились регулярно.
Проводилась робота по пошуку додаткових джерел фінансування, залучення спонсорських коштів, робота з батьківським комітетом, щодо поліпшення умов перебування дітей у садку, звітування про залучені та витрачені благодійні внески висвітлювалися на сайті ДНЗ.
Завдяки благодійній допомозі батьків у 2020/2021 н. р. було придбано:
По кожному найменуванню складено акт прийняття - передачі, одночасно присвоєні інвентарні номери і негайно поставлено на облік через централізовану бухгалтерію управління освіти.
ПІДСУМКИ
Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велася систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базового компоненту.
Завідувач дошкільного навчального закладу № 8 Лариса КУРТЄВА
Кiлькiсть переглядiв: 1111

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.